STATUT FUNDACJI GALLEN
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Fundacja pod nazwą GALLEN, zwana dalej "FUNDACJĄ" utworzona przez Tadeusza Kołacza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul.Ruskiej 3/4, przed asesorem notarialnym Bartoszem Masternakiem, zastępcą notariusza Wojciecha Kamieńskiego za numerem repertorium A 10828 z dnia 6 listopada 2002.r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
 • Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy.
 • Siedzibą Fundacji są Galowice w województwie dolnośląskim.
 • Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności
 • Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności.
 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
§ 3.
 • Właściwym Ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
 • Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.
§4.
 • 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą. 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 5.
 • 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
§ 6.
 • 1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Członków Fundacji, do której wpisuje się osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności. 2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonych dla Fundacji. 3. Rada Fundacji określa zasady wpisywania do Księgi Honorowych Członków Fundacji i zasady wyróżniania osób i organizacji, o których mowa w pkt. 2.
ROZDZIAŁ II.
Cel i formy działania Fundacji.
§ 7.
 • 1. Celem Fundacji GALLEN jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa oraz ochrony dóbr kultury i zabytków poprzez: a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i muzealnictwa, b) udostępnianie i informowanie o gromadzonych zbiorach, c) udzielanie placówkom oświatowym i osobom fizycznym pomocy w zakresie edukacyjnych kontaktów międzynarodowych, d) kultywowanie rzemiosł i twórczości zanikających. 2. Realizacja celu wymienionego w pkt. 1 następuje poprzez: a) zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, b) przyznawanie nagród i stypendiów, c) organizowanie i prowadzenie placówek muzealno - edukacyjnych działających w zakresie: - gromadzenia dóbr kultury, - organizacji wystaw, konferencji, spotkań, seminariów, - prowadzenie zajęć edukacyjnych, d) organizowanie i finansowanie renowacji zabytków, e) wspieranie osób o talentach twórczych oraz prowadzących badania historyczne i kulturalne, f) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji, 3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.
§ 8.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 9.
 • 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji. 2. Dochodami Fundacji są: a) dochody z operacji finansowych (lokaty, papiery wartościowe itp.), b) subwencje, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, e) inne wpływy. 3. Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 12.
W razie powołania do dziedziczenia, Prezes Fundacji składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenie spadku.
ROZDZIAŁ IV.
Organy Fundacji.
§ 13.
Organami Fundacji są:
 • a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji.
I. Rada Fundacji.
§ 14.
 • 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków. 2. Członków składu Rady powołują Fundatorzy. 3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza Rady. 4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz wobec Zarządu. 5. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu. 6. Udział w pracach Rady jest honorowy. 7. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru. 8. Członkowie Rady Fundacji: a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone we właściwych przepisach prawa
§ 15.
 • 1. Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona w czasie. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku oświadczenia Fundatora. 3. Każdy z członków Rady może być odwołany w trakcie trwania kadencji w wyniku: ? stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską, ? prawomocnego skazania przez sąd. 4. Każdy z członków Rady może złożyć rezygnację bez podania powodów.
§ 16.
 • 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady lub na wniosek Zarządu. 2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
§ 17.
 • 1. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 2. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady decyzje w zakresie czynności nie cierpiących zwłoki może podjąć Przewodniczący Rady. 3. Przewodniczący Rady ma obowiązek przedstawić uchwałę do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady. 4. W przypadku braku akceptacji uchwały przez Radę, traci ona swoją moc sprawczą. 5. W sprawach dotyczących, powołania i odwołania Zarządu oraz rozporządzeń majątkowych Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków. 6. Powołanie i odwołanie poszczególnych członków Rady odbywa się w drodze głosowania tajnego. 7. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
§ 18.
 • 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
§ 19.
 • 1. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy: a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, b) inspirowanie nowych kierunków działania Fundacji, c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, d) ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu Fundacji, e) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji, f) uchwalanie programów działania Fundacji (rocznych i wieloletnich), g) przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów Fundacji, h) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji, i) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, j) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, k) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i zakończenia działalności jednostek gospodarczych (oddziały, zakłady, przedstawicielstwa itp.), l) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji, m) opiniowanie regulaminu Zarządu Fundacji, n) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie Fundacji. 2. Rada Fundacji wykonując obowiązki określone w pkt. 1. może zasięgać opinii ekspertów. 3. Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
§ 20.
Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa "Regulamin Rady Fundacji Gallen ".
II. Zarząd Fundacji
§ 21.
 • 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą 1 lub 2 osoby. 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu. 4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów określoną w par.17, ust.5, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator łącznie z oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji. 5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku: a) złożenia rezygnacji, b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, d) naruszenia postanowień Statutu Fundacji, 6. Członkowie Zarządu wykonują powierzone funkcje na podstawie umowy o pracę, bądź stosownych umów cywilnoprawnych.
§ 22.
 • 1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 2. Zarząd Fundacji w szczególności: a) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) opracowuje i realizuje roczne oraz wieloletnie programy działania Fundacji, d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, e) określa strukturę organizacyjną Fundacji, f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, g) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji, h) realizuje uchwały Rady Fundacji, i) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, j) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.
§ 23.
 • 1. W przypadku zarządu wieloosobowego , o ile statut , bądź przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, z których sporządzany jest protokół. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 4. O konieczności zwołania Zarządu oraz podjęcia Uchwały na posiedzeniu Zarządu decyduje Prezes Zarządu.
§ 24.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
 • 1. Prezes Zarządu Fundacji - jednoosobowo, 2. członek Zarządu i pełnomocnik - działający łącznie, w granicach pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi, 3. dwaj pełnomocnicy działający łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
§ 25.
Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa "Regulamin Zarządu Fundacji".
ROZDZIAŁ V.
Gospodarka finansowa Fundacji.
§ 26.
 • 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu.
§ 27.
 • Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów, po uprzednim przedstawieniu projektu zmian przez Zarząd Fundacji.
 • Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
§ 28.
 • Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 • Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 • Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.
§ 29.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 30.
 • Uchwałę o likwidacji Fundacji, w przypadkach wskazanych w ustawie, podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 • Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Radę Fundacji likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
 • Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe
§ 31.
Organizację wewnętrzną Fundacji określa "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Wrocław, dnia 6 listopada 2002 r. Fundator

Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl