Wsparcie Fundacji Gallen

            

Fundacja Gallen  jest organizacją non-profit stworzoną, aby zachować oraz szerzyć wiedzę o historii oraz znaczeniu konia i zaprzęgu w kształtowaniu dzisiejszego świata. Twoja dotacja zostanie wykorzystana, by uczyć teraźniejsze i przyszłe pokolenia o tym jak wielką rolę w rozwoju społeczeństwa na całym świecie odegrało to wspaniałe zwierzę. Dzięki zaangażowaniu konia w tak wiele zadań w życiu naszych przodków, cieszymy się dzisiaj dobrymi warunkami życia. Rząd polski zachęca do wspomagania organizacji charytatywnych poprzez przekazanie części podatków. Może to uczynić każdy podatnik bez uszczuplenia swoich środków po prostu przy wypełnianiu rocznej deklaracji PIT wpisując Fundację Gallen oraz numer KRS. 


        Przekazanie 1% podatku jest łatwe i nic nie kosztuje.


Wystarczy w formularzu PIT, w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisać

Nasz numer KRS: KRS 0000141562

Kwota to równowartość 1% podatku jaki macie zapłacić za rok 2014.
Środki na  konto Fundacji Gallen przeleje w Państwa imieniu urząd skarbowy.

Dziękujemy!
Prezes Zarządu Ewa Kuciewicz
Fundator: dr Tadeusz Kołacz

Niezależnie od 1% przekazywanego na organizacje pożytku publicznego, podatnik może przekazać 6% swojego rocznego dochodu na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.  Co ważne, wpłat można dokonywać przez cały rok, w "ratach". Podatnik może odliczyć od dochodu pieniężną darowiznę na tzw. szlachetny cel tylko wtedy, gdy posiada dowód wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizn na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą dokonywać także osoby prawne ofiarowując do 10% dochodu

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.): "Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu 1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, (...)
 Rachunek Bankowy Fundacji Gallen
 Credit Agricole  18 1940 1076 3015 5059 0000 0000


Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl